Prevencia

OPATRENIA NA OCHRANU LESOV PRED POŽIARMI

Vzhľadom k rýchlemu nástupu teplých a jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy hasiči dôrazne upozorňujú právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov na prísny zákaz
– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov;
– zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu;
– spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Fyzická osoba nesmie

 • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru;
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov;
 • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Každý je povinný
– dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi;
– dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
– vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb;
– uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia;
– ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho uhasenie;
– poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na základe výzvy veliteľa zásahu – dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov.

Čo robiť, aby požiar nevznikol

 • čítanie piktogramov a ich dodržiavanie
 • rešpektovanie zákazu fajčenia v lese
 • zákaz zakladať oheň mimo vyhradených miest – upravených ohnísk
 • pri zakladaní ohňa dodržiavať určité pravidlá

  Základné rady pri zakladaní ohňa v prírode

  • Oheň nezakladajte v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
  • Oheň nezakladajte keď fúka silný vietor.
  • Nezakladajte oheň v blízkosti lesa, pod vetvami stromov, na koreňoch stromov, na suchom lístí, na lesnej hrabanke alebo rašeline, v blízkosti suchej trávy alebo obilia.
  • Oheň zakladajte vždy v prítomnosti dospelej osoby.
  • Oheň nikdy nenechávajte ani na chvíľu bez dozoru.
  • Nezakladajte zbytočne veľký oheň s vysokými plameňmi.
  • Do ohňa nikdy nehádžte nijaké výbušné predmety ako napr. zábavnú pyrotechniku, ani prázdne obaly od sprejov.
  • Oheň neroznášajte po okolí napr. na horiacej vetve stromu.
  • Oheň vždy dôkladne uhaste dostatočným množstvom vody alebo ho zasypte zeminou